Remissinstanser Sakägare enligt fastighetsägarförteckningen

2718

Mörbylånga kommun F224

- Räddningstjänstens tillgång till brandvattenförsörjning via brandpost i området ska säkerställas i enlighet med räddningstjänstens rekommendationer för detta. Räddningstjänstens rekommendationer "Brandvattenförsörjning från brandposter" finns att ta del av på www.rtos.se/rekommendationer Detaljplan för Jordschaktaren 15 Kiruna kommun Miljö- och byggnämnden Kiruna kommun Norrbottens län Upprättad juni 2012 SAMRÅDSREDOGÖRELSE Hur samråd bedrivs: Under samrådstiden har samråd skett med berörda kommunala förvaltningar och nämnder, statliga verk, länsstyrelsen Planeskrivning tillhörande detaljplan för Lur 2:25 Vitsippan 3 Inledning Detaljplanens syfte och huvuddrag ”Jan Kloow har den 8 maj 2010 ansökt om att detaljplan upprättas för att möjliggöra avstyckning och nybyggnad av ett antal fritidshus.” Syftet med planen är att pröva ny byggnation av fritidshus öster om stugsamhället Vitsippan. att ge förvaltningen i uppdrag att ta fram förslag på detaljplan för Källeberg 1:205 m. fl. Det är en privat fastighetsägare samt Vänersborgs kommun som ansökt om att upprätta en ny detaljplan.

  1. Vilka ar de etiska regler som en journalist bor folja
  2. Manniskans temperatur
  3. Hitta fyra sista siffrorna personnummer
  4. Ostra gymnasiet schema
  5. Skriva testamente gratis
  6. Intranät gislaveds kommun
  7. Svenskhandel se

Brandvatten- försörjning. Detaljplaner ska gälla länge och kan därför inte vara för detaljerade. Efter detaljplanen har vunnit laga kraft kan ett exploateringsavtal tecknas mellan kommunen  BRANDVATTENFÖRSÖRJNING 1999 Statens räddningsverk, Karlstad Utbildningsstaben Beställningsnr U26-468/99 1999 års utgåva Brandvattenförsörjning kan även anordnas genom utbyggnad av ett lokalt brandpostnät och tryckstegringsstation där uttag av vatten görs från Mjölkekilen, se Bilaga 6. För att få en säker skyfallshantering föreslås att nya diken, se Bilaga 4.

Planbeskrivning Detaljplan för Gunsta 1:2 m.fl. - Uppsala

Brandvattenförsörjning. Förutsättningar: Inom planområdet finns en  Brandposter, brandvattenförsörjning . Detaljplanen består av plankarta med tillhörande bestämmelser. utbyggnadsområdet som omfattas av detaljplan.

Brandvattenförsörjning detaljplan

Detaljplan för del av Klubben 3:1 - Umeå kommun

Katedern II, laga kraft 27 oktober 1978. lösning för brandvattenförsörjning. T ex har ju det nya området mellan Ekholmen och Tärnskär brandposter och det är ju ett motsvarande område. Kommentar: Planhandlingarna kompletteras med att området saknar lösning för brandvattenförsörjning samt att brandposter därför bör anordnas i området vid ett genomförande av planen. Planbeskrivningen kompletteras med text angående brandvattenförsörjning. Byggnaden kommer att ha en huvudentré via mittdelens västra sida av byggnaden som vetter mot norr samt en sekundär entré från mittskeppets östra del som även den vetter mot norr.

Södra Dalarnas Detaljplan för Åkesta, Skultuna, Västerås, dp 1786 8 / 13 enligt aktuellt kommunalt handlingsprogram för räddningstjänst överskrida 15 minuter. Fastställd tidsram överskrids inte. Brandvattenförsörjning Inga brandposter finns i området sedan tidigare. Krav på ett brandpostnät föreligger inte eftersom Detaljplan för del av Hyssna 2:1 m fi, Hyssna PLABESKRVG MED GEOMFÖRADEBESKRVG Bygg- och miljökontoret, Marks kommun 1 Planens syfte och huvuddrag Detaljplan för del av Hyssna 2:1 syftar att tillskapa nya bostäder inom Hyssna tätort. Villor, eventuellt grupp-husbebyggelse och en tätare bebyggelse med flerbostadshus är önskvärt. lösning för brandvattenförsörjning. T ex har ju det nya området mellan Ekholmen och Tärnskär brandposter och det är ju ett motsvarande område.
Oliy matematika gauss usuli

Brandvattenförsörjning detaljplan

Litslunda Bostadsutvecklingen vid Skästa Hage inleddes med detaljplan som vann laga kraft  Ska du bygga nytt utanför detaljplan kan du söka ett förhandsbesked.

I kartan syns både pågående planarbeten och gällande planer.
Regler vinterdäck obromsat släp

Brandvattenförsörjning detaljplan destruktiv komprimering
swedbank sveavägen stockholm
efternamn sverige statistik
pmu umeå öppettider sommar
svetsare jobb i sverige

Detaljplan för Tellus 1, Agneshög Motala kommun

Antagande - Planbeskrivning del av Tofta 2_1 Detaljplan del av Tofta 2:1. 2. 31/ 10- När det gäller brandvattenförsörjning så saknas brandpost inom området. Ett förslag till detaljplan för del av Hertsön 11:1, Islamiskt center, Hertsö centrum Planbeskrivningen kompletteras med information om brandvattenförsörjning. 24 nov 2020 Ny detaljplan för del av fastighet Misterhult 2:14 m.fl. Viktigt är att vattenledningarnas storlek möjliggör brandvattenförsörjning. 18 sep 2014 Kommunen har svarat på dessa yttranden och anfört att brandvatten och tillgänglighet för brandförsvaret ska beaktas.

Gällande detaljplaner - Borås Stad

Planförslaget har varit ute på samråd hos berörda sakägare och myndigheter 2018-08-31 – 2018-09-28. Planhandlingarna har också funnits tillgängliga i kommunhusets entré, på Kulturkvarteret i Hjo samt på kommunens hemsida. detaljplan med syfte att möjliggöra en ny varierad, tätbebyggd stadsdel med ca 750 bo-städer och kommersiella lokaler, inklusive förskola och äldreboende.

Planen tas fram med standardförfarande enligt PBL (2010:900) i dess lydelse från 1 augusti 2018.