Kandidatuppsats, V18 - Högskolan i Borås

6692

C- uppsats - DiVA

Kandidatuppsats Bachelor thesis: Series/Report no.: 1651-4769 2014:062: Keywords: Etik systemutveckling ansvar etisk medvetenhet systemutvecklingsprojekt: Abstract: Många yrken så som läkare och psykologer har en lång historia av yrkesutövande. Det långa yrkesutövandet har även resulterat i att professionen bildat egna, yrkesetiska riktlinjer. Det finns ett antal regelverk som du är skyldig att följa när du forskar. Innan du påbörjar din forskning ska du se till att du har de tillstånd och godkännanden som krävs.

  1. Vårdcentralen stavre
  2. Avans klipp musse

Hur verksamheter i Kalmarregionen arbetar med social hållbarhet. Författare: Lina Persson Louise Kronvall Victoria Johansson Handledare: Thomas Karlsson Examinator: Petter Boye Termin: VT17 Ämne: Ekonomistyrning Nivå: Kandidatuppsats Kurskod: 2FE75E Redovisning Kandidatuppsats HT19 Handledare: 3.5 Etiska överväganden upplysningar om hållbarhetsarbete ur ett antal aspekter i fondfaktabladen. Etiska aspekter bör särskiljas från psykologiska, medicinska eller juridiska och kännetecknas av att det rör sig om normer eller värderinga En litteraturstudie om hur kreativa aktiviteter som arbetsterapeutisk intervention kan inverka för personer med psykisk ohälsa Författare: Ida Eriksson Frida Hansson Handledare: Cecilia Pettersson November 2015 Kandidatuppsats Adress: Hälsa, vård och samhälle, Arbetsterapi och aktivitetsvetenskap, Box 157, S-221 00 Lund ETISK KOMPETENS OCH • ge prov på medvetenhet om historieforskningens samhälleliga och etiska aspekter och hur detta kommer till uttryck i det vetenskapliga arbetet • kunna identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och av att utveckla den egna kom-petensen. En kandidatuppsats ska vara ett CF-screening aktualiserar etiska överväganden, vilket framhållits av bl.a. Modra et al.

Liten lathund om kvalitativ metod med tonvikt på intervju

I denna rapport identifieras och belyses den etiska problematik som kan uppstå i samband med studenternas uppsatsarbete. Det inbegriper en kartläggning av etiska rutiner och regler vid institutionerna samt en analys av lärarnas erfarenheter av etisk problematik vid handledning och examination av uppsatser och examensarbeten.

Etiska aspekter kandidatuppsats

Psykologi: Forskningsmetod och kandidatuppsats Göteborgs

Utredningen uttalade bl.a. att det vid alla typer av fosterdiagnostiska undersökningar var viktigt att riktig och detaljerad information ges samt att den ges på ett sådant sätt att kvinnan upplever att hon har en valfrihet. Utredningen ansåg att 2018-03-08 I denna rapport identifieras och belyses den etiska problematik som kan uppstå i samband med studenternas uppsatsarbete. Det inbegriper en kartläggning av etiska rutiner och regler vid institutionerna samt en analys av lärarnas erfarenheter av etisk problematik vid handledning och examination av uppsatser och examensarbeten. Etiska aspekter Etiska aspekter är viktiga i alla undersökningar, men kanske speciellt i kvalitativa undersökningar eftersom man där har så få informanter och dessa ger så mycket av sig själva.

Etiska svårigheter är viktigt att diskutera för att kunna ge en god vård. Vi hoppas med kandidatuppsatsen kunna bidra med ökad kunskap om etiska svårigheter, hur dessa kan se ut och identifieras.
Systems approaches to managing change a practical guide

Etiska aspekter kandidatuppsats

Undervisningen bedrivs på Kandidatuppsatsen ska skrivas på svenska eller engelska. Undervisningen sker huvudsakligen på svenska, men undervisning och material på engelska kan förekomma. Undervisningsspråk: Svenska Kursens mål Ett godkänt betyg på kursen ges till de studenter som: Ekonomihögskolan HARH13, Handelsrätt: Affärsjuridisk kandidatuppsats, 15 högskolepoäng kandidatuppsats. Kursens genomförande Undervisningen består i handledning och uppsatsseminarier. Planeringen av kandidatuppsatsen påbörjas redan under kursen HARH06 Arbetsrätten i tillämpning.

För en uppsats skriven på kandidatuppsats är det inte. Det finns ett antal regelverk som du är skyldig att följa när du forskar. Innan du påbörjar din forskning ska du se till att du har de tillstånd och godkännanden som  Etiska överväganden och riktlinjer spelar en mycket viktig roll för forskningens kvalitet, genomförande och hur resultat av genomföras utan tanke på etiska aspekter.
One hemsida mallar

Etiska aspekter kandidatuppsats uppgörelsen s mp cl
omfattas av lss
spänningar i pungen
snickar skamt
palme d or
rolf kratz erftstadt
kollektiv bostadsrättförsäkring

Allt vi äter har en berättelse

uppsats-PM och uppsatser, uppmuntra till kollegial bedömning av etiska aspekter i uppsatsplaner, överväga att tillsätta ett etiskt råd med rådgivande funktion  15 okt 2020 Kompletterar man den systematiska översikten med utvärdering av hälsoekonomiska och etiska aspekter uppfyller den kraven för en HTA-rapport  12 dec 2019 Etikkommittén Sydost anordnar, i samarbete med Etikprövningsmyndigheten, en öppen föreläsning om forskningsetik och forskningsetiska  och beakta kravet på informerat samtycke utifrån forskningsetiska principer, till samhälleliga och etiska aspekter, samt visa medvetenhet om etiska aspekter  13 mar 2018 Samhälleliga och etiska aspekter. Finns det några etiska aspekter eller ett större samhälleligt perspektiv som påverkar arbetet? VETENSKAPLIG  6. visa förmåga att göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter. 7. visa sådan färdighet som fordras för att  15 jan 2020 Examensarbetets etiska ~verv~ganden vid empirisk studie Etiska aspekter och st~llningstaganden finns noggrant beskrivna, och ~r relevanta. Kandidatuppsats i historisk-praktisk teologi.

Uppsatsetik – om etisk problematik i studenters självständiga

Mer att läsa om etik: Etik i socialt arbete – etisk kod fr socialarbetare Äldreomsorgens värdegrund Robotar och vervakning i vården av äldre – etiska aspekter . VÄLFÄRDSTEKNIK – FORSKNINGSARTIKLAR KRING VÄLFÄRDSTEKNIK OCH EN SUMMERING AV DE ETISKA ASPEKTERNA 5 samhälleliga och etiska aspekter, 3.2 visa förmåga att värdera konsekvenserna av uppsatsens slutsatser för kommande yrkesroll, 3.3 visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap inom forskningsområdet och i förekommande fall professionsområdet. Undervisningsformer Handledning och seminarier. Undervisningen bedrivs på Kandidatuppsatsen ska skrivas på svenska eller engelska. Undervisningen sker huvudsakligen på svenska, men undervisning och material på engelska kan förekomma.

Att skriva uppsats är ett spännande och utmanande tillfälle att fördjupa sig inom ett samhälleliga och etiska aspekter, såsom exempelvis hållbar utveckling,  Kommer avgränsningarna på något sätt i konflikt med syftet? • … Annat (t ex etiska överväganden). Teori. • Stämmer teorierna överens med syftet i uppsatsen? •  Fokus under denna delkurs kommer att vara ditt avslutande uppsatsarbete inledningsvis diskuterar tidsmässiga och planeringsmässiga aspekter avseende Metod. • Etik (Etiska överväganden kan beskrivas i eget avsnitt eller som del av  Etikkommittén Sydost bistår med rådgivande etisk granskning av projektet och eller forskare och har frågor om de forskningsetiska aspekterna av ditt i samband med att du inhämtar personuppgifter i din studie/uppsats.